• Inkommande äggleveranser (dvs varje pall/vagn) ska vara märkta med produktionssystem (om man har olika) och datum för värpdag eller värpperiod

 • Lokaler och utrustning ska kunna rengöras och desinficeras ordentligt. Ytor bör vara släta, täta och lätta att rengöra (utan hål, flagnande färg, obehandlat trä eller dylikt). Fast utrustning bör inte vara placerad så att det uppstår trånga, svårstädade ytor.

 • Lokaler där ägg hanteras och lagras ska vara tillräckligt stora för verksamheten, ha lämplig belysning och ventilation, hållas tillfredsställande fria från främmande lukt samt skydda äggen från ljuspåverkan och kraftiga temperaturväxlingar.

 • Utrustning: genomlysningsapparatur samt utrustning för stämpling av äggen.

 • Tvättställ för handhygien ska finnas placerade där oförpackade ägg hanteras. De ska ha både rinnande kall- och varmvatten, handtvättmedel t.ex. flytande tvål och hygientorkningsanordning som engångshanddukar.

 • Rengörings- och desinfektionsmedel får inte förvaras där livsmedel hanteras. Särskilt utrymme för sådant medel bör finnas.

 • Omklädningsrum och personaltoalett med förrum ska finnas, om bostad finns på fastigheten kan bostadens toalett och omklädningsrum accepteras. Detta gäller dock endast för packerier utan extern personal.

 • Sopor ska placeras i behållare som går att stänga.

 • Lokalernas utformning ska möjliggöra skadedjursbekämpning. Löst råttgift får inte vara utlagt i livsmedelslokaler.

 • Det skall finnas en journal eller ett register över vad som packas.

 • Det skall finnas en egenkontrollplan med rutiner för rengöring etc.

 • Det skall finnas en HACCP.

 • Om man vill tvätta ägg måste man ha särskilt tillstånd för det.

Tänk på att lagstiftning ändras. Läs om eventuella ändringar på Livsmedelsverkets hemsida. Klicka på länken för att komma vidare. www.slv.se