GHP står för God Hygien Produktionspraxis och beskriver hur livsmedelshantering skall bedrivas, övervakas och dokumenteras. De områden som hanteras inom GHP är:

- HACCP : Hazzard Analysis Critical Control Point (Faroanalys och kritiska punkter). En metod för att identifiera, styra och - kontrollera faror och risker inom livsmedelshantering.

- Allergener: skall finnas med i innehållsförteckningen. Hantering och risker ska finnas med i HACCP

- Rengöring: Ett system krävs för rengöring: vad skall rengöras? när och hur rengörs det? vem gör rengörningen och hur kontrolleras det?

- Utbildning: Den som hanterar oförpackade ”öppna” livsmedel behöver en djupare kunskap än den som arbetar med förpackade livsmedel. Du som livsmedelsproducent har också krav på att hålla dig uppdaterad inom livsmedelssäkerhet

- Temperatur: Temperatur är ett av de viktigaste verktygen för att ha kontroll över matsäkerhet.  Gör beskrivningar kring vilka temperaturer olika livsmedel ska förvaras vid, hur detta kontrolleras samt åtgärder som gäller om något blir fel

- Produktionsrapport: Denna rapport följer råvaran genom hela produktionen och gör produkten spårbar.  Den beskriver när, var och hur råvaran hanterats med tider, temperaturer och metoder från inleverans till utleverans. Rapporten är din försäkran om fel skulle inträffa p.g.a. hantering efter det att du levererat varan

- Förpackningsmaterial: Skall vara godkänt för det livsmedel som förpackas. Viktigt att tänka på är också att leveransförpackningen är godkänd

- Personlig hygien: Tydliga regler om handtvätt, klädsel, vid sjukdom och skador. Viktigt med utbildning och tydliga rutiner

- Varumottagning: Här skall finnas rutiner som ser till att endast råvaror av godkänd kvalitet kommer in i produktion. Förpackningar ska vara hela, rätt temperaturer, inga medföljande skadedjur etc.

- Lagring: Beskrivning ska finnas för hur olika varor lagras. Undvik lagring direkt på golv, se till att lagren är lättstädade

- Märkning: Företagets namn och telefonnummer. Innehållsförteckning och ev. allergener samt ursprungsland. Mer om märkningsregler finns hos Livsmedelsverket

- Vatten: Vatten ska hålla dricksvattenkvalitet om det kommer i direkt kontakt med livsmedel.  Om egen brunn används ska analys göras.

- Avfall: Tänk på flöde, temperaturer och rengörings- och tömningsrutiner

- Skadedjur: Hindra tillträde för skadedjuren, se till att de inte kan söka föda eller skydd. Tänk på renhållning, tätning av lokaler och ha rutiner med fällor och annat för att förebygga och kontrollera

- Underhåll: Ha underhållsrutiner för att hålla hygienisk standard på byggnader, inventarier och utrustning. Se till att väggar, tak och omgivningen är lätt att rengöra, håll efter och håll inventarier och utrustning rent. Upprätta underhållsprogram där även skador noteras och åtgärdas