Används svavel vid ciderframställning?

Ja, kaliumbisulfit används ofta för att hindra tillväxten av vildjästsvamp i musten. Även i slutet av jäsningen är det vanligt att använda sig av svavel för att förhindra ogynnsamma smakförändringar i cidern liksom efterjäsning i flaskorna.

Läs mer

Varför är ekologiska val särskilt viktiga när det gäller fullkorn?

Ekologiskt odlat fullkornsmjöl är bättre därför att rester av många bekämpningsmedel som används i en o-ekologisk odling finns i de yttre delarna av kärnan. Till exempel stråförkortningsmedel. Kadmium finns också i de yttre delarna. Kadmiumhalterna är generellt lägre i ekologiskt odlad spannmål eftersom upptaget ökar med ökad konstgödning.

Läs mer

Vilka lantvetesorter går att använda vid hantverksmässig bakning?

Alla lantvetesorter har bra bakningsegenskaper för hantverksmässig bakning, de passar däremot sämre att använda vid  modern kommersiell bakning. Höstvete har som regel mer smak och ger ett större tuggmotstånd i brödet. Vårvete har generellt större volym men oftast mindre smak jämfört med höstvete. Hantverksmässig bakning med skonsammare degbearbetning och lägre jästemperaturer, men med längre jästider, […]

Läs mer

Vem har ansvar för halten fusariumtoxin i spannmålsprodukter?

Den mest omfattande kontrollen att gränsvärden för fusariumtoxin inte överskrids sker i spannmålshandeln direkt vid inleveranser av spannmål. Även på kvarnarna tas stickprov. Det producerande livs- medelsföretaget har ansvar för att produkten är säker. Kommunerna har kontrollansvar. Livs- medelsverket driver också ett nationellt kontroll- program.

Läs mer

Vad är fusarium och fusariumtoxiner?

Fusarium är namnet på en stor grupp av svampar, mer än 100 olika arter, som finns rikligt i marken och växter, särskilt olika former av gräs, dit spannmålen räknas. De flesta fusariumarter är harmlösa medan vissa har förmågan att producera mykotoxiner (gifter) i spannmål som i sin tur kan påverka människors och djurs hälsa. Fusariumsvampar […]

Läs mer

Vilka fördelar medför samodling av spannmål?

En bra samodling ger större motståndskraft mot sjukdomar och de olika sorternas unika egenskaper jämnar ut sig och ger ett mjöl med bra baskvalitet. Gårdar kan erbjuda ett unikt mjöl till särskilt utvalda bagerier för att få unika slutprodukter.

Läs mer

Vad är evolutionär växtförädling?

Det som kännetecknar evolutionär växtförädling är att sorterna inte är enhetliga och inte heller stabila. De utvecklas med odlingen och klimatet. Sorterna anpassar sig efter platsens och jordens förutsättningar, och är motståndskraftiga mot sjukdomar. Sådana sorter hör till framtidens jordbruk och skapar den mångfald som är nödvändig för att vi ska kunna möta vårt och […]

Läs mer

Näringsskillnad mellan nya och gamla vetesorter?

Gamla nordiska vetesorter har väsentligt högre halter av Zink, Järn, Koppar och Magnesium jämfört med inte bara de moderna kortstråiga sorterna utan också med de högavkastande långstråiga sorterna som togs in i början av 1900-talet för att korsas med våra lantvetesorter. Säd med mycket färg tyder på höga halter av antioxidanter. Antioxidanter i säd kompletterar […]

Läs mer

Vad är ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Det är tjänster som kräver förvaltning till exempel pollinerande insekter, skydd mot naturkatastrofer som översvämningar och jordskred, vattenrening via våtmarker eller musslor, naturliga skadedjursbekämpning, tillgång till grönytor för rekreation, reducering av partikelhalter och växthusgaser samt bildandet […]

Läs mer