Den vanliga fritflugan lever på gräs och kan angripa så gott som alla odlade gräs. Flugan lägger ägg i vårsäden och efter 4 till 9 dagar kläcks årets första generation av larver som tränger in i plantorna där de äter av huvudskotten som dör. Det är detta angrepp av första generationen som vållar de största skadorna. I juli kläcks den andra generationens flugor och dessa lägger ägg på ax och vippor i vårsäd. Larverna äter av kärnanlagen och förpuppas innanför kärnans skal. Kärnorna blir dåligt matade eller urätna. Tredje generationens flugor kläcks i slutet av augusti. De lägger ägg i plantor med unga skott, t.ex. betesmarker, vallar, och tidigt sådd höstsäd.